algemeen nut beogende instelling

Stichting Museum Houtstad IJlst ANBI

 • Steun Stichting Museum Houtstad IJlst

  Schenken aan (Anbi) Stichting Museum Houtstad IJlst fiscaal aantrekkelijk,
  Sinds de geefwet in 2012 is gewijzigd is een schenking door particulier of bedrijf fiscaal aantrekkelijker mits de ontvanger van de gift een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie bezit. Voor particulieren telt uw gift mee voor 125% bij de giftenaftrek op uw inkomsten belasting. Bij bedrijven telt deze mee voor 150%. Deze regeling geldt in ieder geval tot 2017.

  Met de ANBI registratie is Stichting Museum Houtstad  IJlst officieel aangemerkt als goede doelen- en cultuurstichting.

  Gegevens Anbi Stichting; Museum Houtstad IJlst

  Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 62686380
  fiscaal nummer (RSIN): 854917639
  SBI-code: 9103-monumentenzorg
  Anbi dossiernummer: 102447
  Bankrekeningnummer: Rabobank: NL 41 RABO 032290796

  Adresgegevens;

  • bezoekersadres:
   Sneekerpad 20
   8651 NE IJlst (voorlopig)
   Telefoon: 06 44174534
   Mail: 2605ph@telfort.nl
  • correspondentieadres;
   Sylspaed 6
   8618 NW Oosthem
   telefoon 06 54757681

  Bestuur:

  Aucke van der Werff (voorzitter)
  Piet J. M. Hoogeveen (vice voorzitter)
  Tonie Speelman (secretaris)
  Jan J. Toornstra (penningmeester)
  Wiebe Wiersma (bestuurslid)

  Beloningsbeleid

  Bestuursleden en vrijwilligers genieten als zodanig geen geldelijke voordelen uit de kas van de Stichting.

  Doelstelling  (Statuten stichting Museum Houtstad IJlst, artikel 2)

  Artikel 2 lid 1
  De stichting heeft ten doel:
  A. voor wat betreft houtzaagmolen De Rat te IJlst, welke molen met ondergrond en erf in eigendom is bij de gemeente Sudwest-Fryslan.
  Het op doeltreffende wijze bewaren van de houtzaagmolen, zulks uit oogpunt van landschap- en stedenschoon;
  a. Het bedrijfsvaardig- en in oorspronkelijke toestand bewaren van het door middel van de molen uitgeoefende houtzagerijbedrijf, dit in het belang van de industriële oudheidkunde;
  b. Het bewaren en verspreiden van kennis van het houtzagen door middel van windkracht.

  B. voor wat betreft de Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zn. Te IJlst:
  Het verbreiden van kennis van Nooitgedagt IJlst op een voor het publiek actieve wijze en daartoe het verzamelen, verkrijgen en in stand houden van door Nooitgedagt geproduceerde producten en productinformatie.

  C. voor wat betreft het schip de Houten Bok te IJlst:
  Het in het algemeen belang realiseren, alsmede het (doen) exploiteren van historische houten schepen, waaronder begrepen de Houten Bok.

  D. voor wat betreft het Moleninformatiecentrum
  het verspreiden en in stand houden van kennis over molens en het molenbedrijf,
  alsmede het stimuleren van molenbezoek
  het beheren van een moleninformatiecentrum
  het bieden van een platform van eigenaars van molens en aan molenaars in het gebied Sudwest- Fryslan.
  Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  Artikel 2 lid 2
  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
  A. voor De Rat door:
  a. het verkrijgen in beheer en onderhoud van de molen met ondergrond en erf en de zich daarop bevindende opstallen: b. het uitoefenen van het houtzagerijbedrijf door middel van windkracht
  c. Het openstellen van de molen ter bezichtiging voor belangstellenden.
  d. Het scheppen van gelegenheid tot het geven van cursussen voor opleiding tot molenaar.

  B. voor Nooitgedagt IJlst door:
  a. het verzamelen, in bruikleen of eigendom verkrijgen en tentoonstellen van producten, ooit gemaakt door Nooitgedagt IJlst. b. het verzamelen van de kennis van het fabricageproces en het gebruik van de producten van Nooitgedagt IJlst. c. Het gelegenheid geven de producten van Nooitgedagt IJlst te bezichtigen en te gebruiken. d. Het ondernemen van activiteiten die de doelstelling bevorderen en het verwerven van gelden op de door de wet toegestane manieren.

  C. voor de Houten Bok:
  a. het verwerven, al dan niet in eigendom, het beheren, het onderhouden en exploiteren van historische schepen. b. het onderhouden en exploiteren van de Houten Bok.

  D. voor het informatiecentrum door:
  a. het verzorgen casu quo stimuleren van promotieactiviteiten rondom molens en het molenbedrijf.
  b. het samenwerken met personen en instanties die een soortgelijk doel nastreven.
  c. het verzorgen van ruimte ten behoeve van het verstrekken van voorlichting.
  d. het verwerven van de nodige fondsen.
  e. het bieden van faciliteiten voor opleiding tot molenaar.

  Beleidsplan

  Het beleid is er opgericht de doelstelling van de onder A tot en met D genoemde objecten na te streven. om zo de geschiedenis van het familiebedrijf Nooitgedagt, Houtzaag molen De Rat, De houthandel van IJlst en de molens van de zuidwesthoek van Friesland te behouden en voor het nageslacht te bewaren.
  SMHIJ wil dit doen door het verwerven van de producten, het vergaren van de kennis in de ruimste zin op een wijze zoals in art. 2 sub B is aangegeven. SMHIJ wil zo de relevante producten en informatie voor een breed publiek toegankelijk maken en houden voor nu en in de toekomst.
  Strategische doelstelling daarbij is te komen tot een exploitabel centrum onder de noemer Museum Houtstad IJlst. Houtzaag molen De Rat zal daarbij als levend monument de drager zijn.
  SMHIJ streeft ernaar om binnen vijf jaar de status van geregistreerd museum te behalen.

  Verslag van activiteiten en financieel verslag:

  de investering:

  Download in PDF

  de exploitatie:

  Download in PDF

  Toelichting bouwplan:
  denonieuw-01
  Het bouwplan is gebaseerd is ontwikkeld door Architecten bureau Onix te Groningen. Het gebouw zal geheel op duurzame wijze geheel in hout worden opgetrokken.
  Door het kiezen van een modulaire opbouw in de vorm van kubussen van 6x6x6 meter zal het gebouw gemakkelijk uitbreid baar zijn. Er wordt begonnen met 9 modules.
  Hierin kunnen de gewenste activiteiten, zij het op bescheiden schaal worden gestart. In ieder geval is er ruimt voor het museale deel van Nooitgedagt en het informatiecentrum. Vervolgens is er een algemene ruimte met winkel en zithoek, een werkplaats annex opslag voor de Houten Bok (wintermaanden) Verder is er plaats voor twee les annex knutsel ruimtes
  Door de kubusvormige bouw is een optimale benutting van de binnenruimte mogelijk en kan er met een verdiepingen worden gewerkt, De geplande bouwvorm geeft een maximale benutting van de inhoud, terwijl de bouwhoogte ruim onder de stelling van Houtzaagmolen De Rat blijft (deze bevindt zich op 8 meter). Op deze wijze kan er geen sprake zijn van windbelemmering voor de molen.
  Voor de duurzame materialen zal, zoveel als mogelijk is, gebruik worden gemaakt van hout dat door De Rat is gezaagd. Tijdens en na de bouwperiode is en blijft de molen als levend monument het middelpunt van het nieuwe ambachtelijk centrum in IJlst. Het centrum wordt als volgend item beschouwd ten opzichte van de molen, om zo de continuïteit van de molen en de kennis van de houthandel en industrie, o.a. Nooitgedagt, uit te dragen en te bewaren voor het nageslacht.